ÇALIŞMA ALANLARI

MEDENİ HUKUK

-Anlaşmalı- Çekişmeli boşanma davaları,
-Nafaka davası,
-Nişanın bozulmasından doğan davalar,
-Tapu ve nüfus kayıtlarında ad - soyadı düzeltme ve değiştirme,
-Yaş düzeltme, -Evlenmeye izin,
-Kaza i rüşt davaları, nesebin reddi,
-Tashihi (Düzeltilmesi) ve babalık davaları,
-Evlat edinmeye izin davası,
-Vesayet ve kayyım davaları,
-İddet müddetinin kaldırılması davaları ve diğer medeni hukuk alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.

BORÇLAR HUKUKU

-Alacak, -Maddi ve manevi tazminat davaları,
-Tahliye davası, -Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları,
-Tevdi mahalli tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi),
-Kamulaştırma, -İpotek ve rehin tesisi işleri,
-Kiralama, arazi planlama ve kullanımı taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması,
-Kiralama hukuku, -Kamulaştırma davaları,
-Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar bina izinleri,
-Yönetim planları ve düzenlemeleri
ve diğer borçlar hukuku alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.

İŞ HUKUKU

-Şirketlerin ve şahısların her türlü iş davalarının takibi ve iş hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetler verilmesi,
-Deniz iş hukukuna ilişkin her türlü hukuki hizmetin sunulması,
-Sendika hukuku ve yetki belgesi düzenlemeleri


ve diğer iş hukuku alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

-İcra takipleri,
-İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları,
-Borçtan kurtulma (Menfi Tespit) ve ödenen paranın geri alınması davaları (İstirdat),
-İmzaya ve borca itiraz, itirazın iptali davaları,
-İstihkak davası,
-İcra şikayet işlemleri
ve diğer icra hukuku alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.

TİCARET & ŞİRKETLER HUKUKU

-Sözleşmeler, -Kuruluşlar, -Ortaklıklar, -Sigortalar,
-Şirket birleşmeleri ve devralmalar,
-Yeniden yapılandırma, -Kiralama,
-Dağıtım ve lisans sözleşmeleri,
-Yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler,
-Nakliye, -Menkul ve gayrimenkul hukuku,
-Hizmet sözleşmeleri, -Çalışan menfaatleri,
-Haksız rekabet mevzuatı, -Tüketici mevzuatı,
-Yerel ve uluslararası dağıtım , -Ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmeleri,
-Garanti ve teminatlar, -Ticari görüşmeler ve uzlaştırma işleri,
-Şirket genel kurul işlemlerinin ve yönetim kurulu işlemlerinin yapılması,
-Sermaye artırımı veya azaltılması.
Şirketler ile ilgili her türlü ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi ve diğer ticari alanlarda hukuki hizmetler verilmektedir.

DENİZ HUKUKU

-Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri,
-Yük ve charterparty uyuşmazlıkları,
-Nakliye sözleşmeleri ve diğer kira dokümanları,
-Deniz kazaları,
-Yük kayıpları,
-Şahsi zarar ve müşterek avarya,
-Gemi sicili, gemi rehin
-Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri,

EŞYA HUKUKU

-Menkul ve gayrimenkul hukuku,
-Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası,
-Men’i müdahale (El atmanın önlenmesi) davası,
-Tapu iptali ve tescili davaları,
-Şuf’a davası, geçit hakkı davası,
-Ecrimisil davası,
-Tezyid-i (Bedel Arttırımı) davası,
-Şüyuulandırma bedelinin artırılması ve diğer eşya hukuku alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.

MİRAS HUKUKU

-Terekenin idaresi,
-Tereke davaları,
-Tenkis ve tapu iptali,-Vasiyetname hazırlanması,
-Miras hukuku,
-Veraset ve intikal konularında görüş verilmesi,
-Beyanname hazırlanması,
-İhtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması ve diğer miras hukuku alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.

İLETİŞİM VE MEDYA HUKUKU EĞLENCE VE SANAT İNTERNET HUKUKU VE SUÇLARI
Basın yayın organları ve mevzuatı, yayım, telekomünikasyon hukuku, ruhsatlar ve düzenlemeler, basın, TV ve diğer iletişim organları, kuruluşları ve faaliyetleri ve davaları ile ilgili olarak her seviyede hukuki hizmetler verilmektedir.
CEZA HUKUKU
Ceza hukukunun soruşturma ve kovuşturma aşamalarında her türlü hukuki hizmet verilmektedir.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

-Ticaret düzenlemeleri,
-Sahtecilik,
-Avrupa Birliği rekabet hukuku ve ticari düzenlemeleri,
-Haksız rekabet,
-Telif hakkı,
-Marka,
-Patent,
-Endüstriyel tasarım ve faydalı modeller,
-Tüketici hukuku, rekabet hukuku ve uygulamaları alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.

İDARE HUKUKU

-Kamulaştırma davaları,
-İdari işlemin iptali ve tam yargı davaları,
-Belediye mevzuatı,
-İmar hukuku,
-İdari para cezalarının iptali ve amme alacaklarının tahsili ve takibi alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir.

VERGİ HUKUKU

-Vergi uzlaşmaları,
-Düzeltme talepleri,
-Vergi cezaları iptali,
-Vergi ziyaı - kaçakçılık suçları ve diğer vergi uyuşmazlıkları alanlarında hukuki hizmetler verilmektedir..

© 2022 Özgü Hukuk Bürosu - Blog